Dashboard : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SERVICE วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

แจ้งซ่อมทั้งหมด 1,013 รายการ
รับซ่อมแล้ว 74 รายการ
กำลังซ่อม ดำเนินการเอง 7 รายการ
รอวัสดุ/อะไหล่ 5 รายการ
แจ้งพัสดุ 81 รายการ
กำลังซ่อม ส่งซ่อมภายนอก 14 รายการ
ซ่อมไม่ได้/ไม่คุ้มค่า/แทงจำหน่าย 17 รายการ
ซ่อมเสร็จแล้ว 811 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ แจ้งซ่อม ข้อมูลปี 2564 ณ i-SERVICE วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการแจ้งซ่อม แยกตามประเภท

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามสถานะ

 Google Chart