Dashboard : ข้อมูลปี 2563 ณ i-SERVICE วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งซ่อมทั้งหมด 1,101 รายการ
รับซ่อมแล้ว 0 รายการ
กำลังซ่อม ดำเนินการเอง 274 รายการ
กำลังซ่อม ส่งซ่อมภายนอก 41 รายการ
รอวัสดุ/อะไหล่ 32 รายการ
แจ้งพัสดุ 13 รายการ
ซ่อมไม่ได้/ไม่คุ้มค่า/แทงจำหน่าย 5 รายการ
ซ่อมเสร็จแล้ว 733 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ แจ้งซ่อม ข้อมูลปี 2563 ณ i-SERVICE วันพฤหัส ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการแจ้งซ่อม แยกตามประเภท

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามสถานะ

 Google Chart