Dashboard : ข้อมูลปี 2561 ณ i-SERVICE วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 59 รายการ
รายการที่รับซ่อมแล้ว 13 รายการ
รายการที่กำลังดำเนินการ 5 รายการ
รายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว 40 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ แจ้งซ่อม ข้อมูลปี 2561 ณ i-SERVICE วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการแจ้งซ่อม แยกตามประเภท

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามสถานะ

 Google Chart