Dashboard : ข้อมูลปี 2562 ณ i-SERVICE วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562

รายการแจ้งซ่อมทั้งหมด 1495 รายการ
รายการที่รับซ่อมแล้ว 136 รายการ
รายการที่กำลังดำเนินการ 73 รายการ
รายการที่ซ่อมเสร็จแล้ว 1173 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ แจ้งซ่อม ข้อมูลปี 2562 ณ i-SERVICE วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการแจ้งซ่อม แยกตามประเภท

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนรายการแจ้งซ่อม แยกตามสถานะ

 Google Chart