Dashboard : ข้อมูลปี 2560 ณ IT-SURVEY วันพฤหัส ที่ 17 สิงหาคม 2560

ความต้องการ 4 รายการ
ดำเนินการแล้ว 0 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ 0 รายการ
Members 525

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ การสำรวจความต้องการด้านสารสนเทศ ข้อมูลปี 2560 ณ IT-SURVEY วันพฤหัส ที่ 17 สิงหาคม 2560

กราฟแยกตามกลุ่มความต้องการ

 Google Chart

กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart

กราฟแยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart
0