Dashboard : ข้อมูลปี 2562 ณ IT-SURVEY วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562

ความต้องการ 2 รายการ
ดำเนินการแล้ว 0 รายการ
ยังไม่ดำเนินการ 0 รายการ
New Members 2,000

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ การสำรวจความต้องการด้านสารสนเทศ ข้อมูลปี 2562 ณ IT-SURVEY วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562

กราฟแยกตามกลุ่มความต้องการ

 Google Chart

กราฟแยกตามเดือนที่รายงาน

 Google Chart

กราฟแยกตามความเร่งด่วน

 Google Chart