จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 93 86 109 295
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 85 130 118 348
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 70 172 169 420
04040 รพ.สต.บ้านมูลกระบือ 87 167 121 387
04041 รพ.สต.หนองแซง 98 193 169 472
04042 รพ.สต.บ้านลาด 164 226 235 652
04043 รพ.สต.กุดยม 65 143 135 358
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 135 189 135 470
04045 รพ.สต.ภูดิน 98 150 135 389
04046 รพ.สต.กุดจอก 75 73 98 254
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 70 137 123 338
04048 รพ.สต.โนนเสลา 106 167 156 442
04049 รพ.สต.โอโล 192 248 220 671
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 201 253 216 695
04051 รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน 92 76 70 241
10978 รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 574 929 618 2130
รวม 2269 3417 2854 8731

กราฟ