จำนวนผู้ป่วย DM,HT แยกหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
รวม 2,030 3,828 3,589 9,765

กราฟ