จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 75 95 133 314
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 70 133 141 360
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 55 194 190 451
04040 รพ.สต.บ้านมูลกระบือ 72 181 139 406
04041 รพ.สต.หนองแซง 80 217 195 509
04042 รพ.สต.บ้านลาด 141 251 278 706
04043 รพ.สต.กุดยม 55 151 146 371
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 120 199 131 480
04045 รพ.สต.ภูดิน 77 160 160 409
04046 รพ.สต.กุดจอก 65 86 121 280
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 59 151 138 364
04048 รพ.สต.โนนเสลา 80 182 177 455
04049 รพ.สต.โอโล 165 261 261 701
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 179 266 248 720
04051 รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน 80 84 85 255
10978 รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 508 900 637 2074
รวม 3589 3205 9018

กราฟ