จำนวนผู้ป่วย DM,HT แยกหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 533 858 703 2,161
04038 รพสต.บ้านบัวพักเกวียน 85 131 151 384
04037 รพสต.กวางโจน 79 95 135 324
04040 รพสต.บ้านมูลกระบือ 78 172 151 418
04039 รพสต.บ้านหนองบัวพรม 61 186 188 449
04042 รพสต.บ้านลาด 154 254 293 741
04041 รพสต.บ้านหนองแซง 79 206 215 519
04043 รพสต.กุดยม 65 155 158 397
04044 รพสต.บ้านเพชร 142 219 136 512
04045 รพสต.ภูดิน 86 158 177 439
04046 รพสต.กุดจอก 73 82 119 286
04048 รพสต.โนนเสลา 74 176 176 459
04047 รพสต.แดงสว่าง 74 141 143 375
04049 รพสต.บ้านโอโล 172 258 278 723
04050 รพสต.บ้านธาตุ 184 261 258 739
04051 รพสต.บ้านดอน 82 97 92 277
รวม 2,082 3,523 3,398 9,351

กราฟ