จำนวนผู้ป่วย DM,HT แยกหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน 70 107 149 343
04038 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบัวพักเกวียน 82 147 158 406
04039 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวพรม 52 194 202 464
04040 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ 70 196 158 443
04041 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง 74 215 219 525
04042 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาด 141 277 303 764
04043 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดยม 62 177 157 416
04044 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพชร 131 233 157 536
04045 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูดิน 77 178 176 449
04046 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจอก 70 94 138 311
04047 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงสว่าง 62 145 155 377
04048 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเสลา 67 187 174 464
04049 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโอโล 161 281 282 737
04050 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธาตุ 171 281 273 766
04051 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอน 81 109 99 294
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 531 987 796 2,362
รวม 1,957 3,879 3,627 9,803

กราฟ