จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 490 895 623 2052
รวม 3586 3143 8849

กราฟ