จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 496 897 629 2057
รวม 3621 3153 8906

กราฟ