จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 80 93 123 309
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 69 112 131 333
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 55 179 181 431
04040 รพ.สต.บ้านมูลกระบือ 59 175 130 382
04041 รพ.สต.หนองแซง 75 190 184 465
04042 รพ.สต.บ้านลาด 143 219 244 649
04043 รพ.สต.กุดยม 57 142 137 359
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 127 185 139 464
04045 รพ.สต.ภูดิน 77 143 148 384
04046 รพ.สต.กุดจอก 61 74 113 258
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 53 137 125 327
04048 รพ.สต.โนนเสลา 81 165 162 431
04049 รพ.สต.โอโล 173 249 235 670
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 181 260 226 699
04051 รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน 82 74 76 241
10978 รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 477 672 564 1756
รวม 3124 2944 8288

กราฟ