จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 86 86 119 300
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 82 130 128 354
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 68 178 173 427
04040 รพ.สต.บ้านมูลกระบือ 80 173 129 395
04041 รพ.สต.หนองแซง 86 199 181 478
04042 รพ.สต.บ้านลาด 158 232 243 665
04043 รพ.สต.กุดยม 62 143 139 360
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 134 194 140 479
04045 รพ.สต.ภูดิน 93 152 142 398
04046 รพ.สต.กุดจอก 70 73 108 258
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 70 141 125 344
04048 รพ.สต.โนนเสลา 95 169 167 446
04049 รพ.สต.โอโล 190 252 230 683
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 194 259 227 703
04051 รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน 91 76 74 244
10978 รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 565 940 624 2141
รวม 2188 3475 2976 8840

กราฟ