จำนวนผู้ป่วย

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
04037 รพ.สต.กวางโจน 78 94 131 314
04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน 73 135 138 362
04039 รพ.สต.หนองบัวพรม 57 199 185 452
04040 รพ.สต.บ้านมูลกระบือ 75 184 137 410
04041 รพ.สต.หนองแซง 80 210 193 499
04042 รพ.สต.บ้านลาด 142 245 274 697
04043 รพ.สต.กุดยม 56 148 145 367
04044 รพ.สต.บ้านเพชร 120 193 128 471
04045 รพ.สต.ภูดิน 78 158 160 408
04046 รพ.สต.กุดจอก 63 84 119 274
04047 รพ.สต.แดงสว่าง 60 149 136 360
04048 รพ.สต.โนนเสลา 83 183 176 458
04049 รพ.สต.โอโล 170 258 254 696
04050 รพ.สต.บ้านธาตุ 181 265 242 715
04051 รพ.สต.ดอนไก่เถื่อน 81 82 84 254
10978 รพช.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 518 899 629 2068
รวม 3564 3156 8969

กราฟ