จำนวนผู้ป่วย DM,HT แยกหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
10978 โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 579 953 744 2,296
04038 รพสต.บ้านบัวพักเกวียน 84 141 156 398
04037 รพสต.กวางโจน 78 102 139 336
04040 รพสต.บ้านมูลกระบือ 73 182 156 430
04039 รพสต.บ้านหนองบัวพรม 54 187 199 453
04042 รพสต.บ้านลาด 148 269 299 757
04041 รพสต.บ้านหนองแซง 78 213 215 522
04043 รพสต.กุดยม 66 161 159 406
04044 รพสต.บ้านเพชร 134 223 146 517
04045 รพสต.ภูดิน 84 168 182 448
04046 รพสต.กุดจอก 70 85 124 287
04048 รพสต.โนนเสลา 66 181 175 450
04047 รพสต.แดงสว่าง 70 144 155 386
04049 รพสต.บ้านโอโล 166 268 276 723
04050 รพสต.บ้านธาตุ 180 278 263 757
04051 รพสต.บ้านดอน 86 104 97 292
รวม 2,076 3,734 3,512 9,617

กราฟ