ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยนอก 181 case
จำนวนส่งยา 0 case
มารับบริการที่ รพ. 181 case
ร้อยละการส่งยา 0.00 %

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2566 ณ PK-DELIVERY วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

จำนวนส่งยา แยก รพ.สต.

รหัส รพ.สต. จำนวน
รวม 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
รวม 0

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
รวม 0