ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยนอก 183 case
จำนวนส่งยา 0 case
มารับบริการที่ รพ. 183 case
ร้อยละการส่งยา 0.00 %

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2565 ณ PK-DELIVERY วันเสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565

จำนวนส่งยา แยก รพ.สต.

รหัส รพ.สต. จำนวน
รวม 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
รวม 0

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
รวม 0