ข้อมูลการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย

จำนวนผู้ป่วยนอก 0 case
จำนวนส่งยา 0 case
มารับบริการที่ รพ. 0 case
ร้อยละการส่งยา 0.00 %

โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลสถิติ ข้อมูลปี 2563 ณ PK-DELIVERY วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563

จำนวนส่งยา แยก รพ.สต.

รหัส รพ.สต. จำนวน
รวม 0

จำนวนแยกประเภทการส่ง

รหัส ประเภทการส่ง จำนวน
รวม 0

จำนวนแยกแผนก

แผนก จำนวน
รวม 0