KPI Management

ทีมนำคุณภาพ

# KPI Form Data View
1 กลุ่มโรคสำคัญที่กำหนดได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม
2 การเสียชีวิตในโรงพยาบาล
3 ร้อยละการใช้จริงจากการจองโลหิต
4 Unplanned ICU / Unplanned refer จากห้องผ่าตัด
5 Postoperative pain management
6 Acute non-postoperative pain management