ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้ป่วย กำลังรักษา 134 case
จำนวนผู้ป่วย รักษาหาย 68 case
จำนวนผู้ป่วย รักษาครบ 406 case
จำนวนผู้ป่วย เสียชีวิต 13 case

สถิติ

สถิติข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ณ TB-CLINIC วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคแยกตามผลการรักษา

code ผลการรักษา จำนวน
0 กำลังรักษา [กำลังรักษา] 134
1 รักษาหาย [Cure] 68
2 รักษาครบ [Complete] 406
3 เสียชีวิต [Died] 13
4 ล้มเหลว [Failure] 0
5 ขาดยา [LTF] 0
6 โอนออก [Transfer Out] 22
7 อื่นๆ [Other(ยกเลิก)] 0
8 เปลี่ยนวินิจฉัย [Change Dx/Rx] 73
9 ล้มเหลว+MDR [MDR/RR-TB (ก่อนเดือน 5)] 1
A ดื้อยา Rifam [RR-TB (ยกเลิก)] 0

แยกตามประเภทการขึ้นทะเบียน (กำลังรักษาอยู่)

code ประเภท จำนวน
F F - Treatment After Failure 1
N N - New 125
R R - Relapse 1
TAD TALF - Treatment After Lost To Followup 1
TI Ti - Tranfer In 6

แยกตามชนิดวัณโรค (กำลังรักษาอยู่)

ชนิด จำนวน
วัณโรคในปอด 130
วัณโรคนอกปอด 4

แยกตาม CAT (กำลังรักษาอยู่)

CAT NAME จำนวน
Cat 1 New Patient regimen 103
Cat 2 Re-treatment regimen 1
Cat 4 MDR regimen 2
อื่นๆ Other 28

แยกตามกลุ่มบุคคล (กำลังรักษาอยู่)

กลุ่ม จำนวน
ไทย 134

แยกตามกลุ่มอายุ (กำลังรักษาอยู่)

กลุ่มอายุ จำนวน
15-24 ปี 2
25-34 ปี 3
35-44 ปี 16
45-54 ปี 33
55-64 ปี 32
65>> ปี 48

แยกตามตำบลในเขต (กำลังรักษาอยู่)

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 18
361002 กวางโจน 17
361003 หนองคอนไทย 11
361004 บ้านแก้ง 13
361005 กุดยม 6
361006 บ้านเพชร 6
361007 โคกสะอาด 4
361008 หนองตูม 5
361009 โอโล 8
361010 ธาตุทอง 13
361011 บ้านดอน 5
รวม 106

แยกตามตำบลนอกเขต (กำลังรักษาอยู่)

รหัส ตำบล จำนวน
1
360401 บ้านยาง 1
360402 บ้านหัน 1
360403 บ้านเดื่อ 1
360404 บ้านเป้า 1
360405 กุดเลาะ 1
360406 โนนกอก 1
360408 หนองข่า 1
360409 หนองโพนงาม 2
360508 คูเมือง 1
361101 บ้านแท่น 3
361102 สามสวน 3
361104 บ้านเต่า 2
361301 คอนสาร 2
361305 ทุ่งลุยลาย 2
361308 ดงกลาง 2
401613 สงเปือย 1
402203 ซับสมบูรณ์ 1
480806 บ้านข่า 1
รวม 28

แยกตามการวินิจฉัย (กำลังรักษาอยู่)

ICD10 NAME จำนวน
A150 วัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ(S+ )วัณโรคปอด อาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อ 27
A151 วัณโรคปอด เสมหะไม่พบเชื้อ (S- & C+) และยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อเท่านั้น 3
A153 วัณโรคปอด ยืนยันโดยไม่ระบุวิธี 1
A154 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A16 วัณโรคระบบหายใจ ไม่ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 6
A160 วัณโรคปอด เสมหะไม่พบเชื้อ (S- & C not done) ผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อเป็นลบ 84
A161 วัณโรคปอด ไม่มีผลเสมหะ/ไม่ได้ตรวจเสมหะ (S not done) 5
A162 วัณโรคปอด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A163 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A18 วัณโรคอวัยวะอื่น 1
A182 วัณโรคนอกปอด ต่อมน้ำเหลืองส่วนปลาย 1
A191 Acute miliary tuberculosis of multiple sites 3

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน รายเดือน ปี 2565

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เริ่มให้ยา รายเดือน ปี 2565

 Google Chart