ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้ป่วย กำลังรักษา 114 case
จำนวนผู้ป่วย รักษาหาย 67 case
จำนวนผู้ป่วย รักษาครบ 393 case
จำนวนผู้ป่วย เสียชีวิต 13 case

สถิติ

สถิติข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ณ TB-CLINIC วันพฤหัส ที่ 17 สิงหาคม 2560

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคแยกตามผลการรักษา

code ผลการรักษา จำนวน
0 กำลังรักษา [กำลังรักษา] 114
1 รักษาหาย [Cure] 67
2 รักษาครบ [Complete] 393
3 เสียชีวิต [Died] 13
4 ล้มเหลว [Failure] 0
5 ขาดยา [LTF] 0
6 โอนออก [Transfer Out] 21
7 อื่นๆ [Other(ยกเลิก)] 0
8 เปลี่ยนวินิจฉัย [Change Dx/Rx] 71
9 ล้มเหลว+MDR [MDR/RR-TB (ก่อนเดือน 5)] 1
A ดื้อยา Rifam [RR-TB (ยกเลิก)] 0

แยกตามประเภทการขึ้นทะเบียน (กำลังรักษาอยู่)

code ประเภท จำนวน
F F - Treatment After Failure 1
N N - New 106
R R - Relapse 1
TAD TALF - Treatment After Lost To Followup 1
TI Ti - Tranfer In 5

แยกตามชนิดวัณโรค (กำลังรักษาอยู่)

ชนิด จำนวน
วัณโรคในปอด 109
วัณโรคนอกปอด 5

แยกตาม CAT (กำลังรักษาอยู่)

CAT NAME จำนวน
Cat 1 New Patient regimen 86
Cat 4 MDR regimen 2
อื่นๆ Other 26

แยกตามกลุ่มบุคคล (กำลังรักษาอยู่)

กลุ่ม จำนวน
ไทย 114

แยกตามกลุ่มอายุ (กำลังรักษาอยู่)

กลุ่มอายุ จำนวน
15-24 ปี 2
25-34 ปี 2
35-44 ปี 15
45-54 ปี 28
55-64 ปี 28
65>> ปี 39

แยกตามตำบลในเขต (กำลังรักษาอยู่)

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 14
361002 กวางโจน 15
361003 หนองคอนไทย 9
361004 บ้านแก้ง 11
361005 กุดยม 6
361006 บ้านเพชร 6
361007 โคกสะอาด 5
361008 หนองตูม 5
361009 โอโล 7
361010 ธาตุทอง 9
361011 บ้านดอน 4
รวม 91

แยกตามตำบลนอกเขต (กำลังรักษาอยู่)

รหัส ตำบล จำนวน
1
360401 บ้านยาง 1
360402 บ้านหัน 1
360403 บ้านเดื่อ 1
360404 บ้านเป้า 1
360405 กุดเลาะ 1
360406 โนนกอก 1
360408 หนองข่า 1
360409 หนองโพนงาม 2
360412 โนนทอง 1
360508 คูเมือง 1
361101 บ้านแท่น 1
361102 สามสวน 1
361104 บ้านเต่า 3
361301 คอนสาร 2
361305 ทุ่งลุยลาย 1
401613 สงเปือย 1
402203 ซับสมบูรณ์ 1
480806 บ้านข่า 1
รวม 23

แยกตามการวินิจฉัย (กำลังรักษาอยู่)

ICD10 NAME จำนวน
A15 วัณโรคระบบหายใจ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A150 วัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ(S+ )วัณโรคปอด อาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อ 22
A151 วัณโรคปอด เสมหะไม่พบเชื้อ (S- & C+) และยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อเท่านั้น 4
A153 วัณโรคปอด ยืนยันโดยไม่ระบุวิธี 1
A154 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A16 วัณโรคระบบหายใจ ไม่ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 6
A160 วัณโรคปอด เสมหะไม่พบเชื้อ (S- & C not done) ผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อเป็นลบ 65
A161 วัณโรคปอด ไม่มีผลเสมหะ/ไม่ได้ตรวจเสมหะ (S not done) 5
A162 วัณโรคปอด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A163 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A18 วัณโรคอวัยวะอื่น 1
A182 วัณโรคนอกปอด ต่อมน้ำเหลืองส่วนปลาย 2
A191 Acute miliary tuberculosis of multiple sites 4

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน รายเดือน ปี 2560

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เริ่มให้ยา รายเดือน ปี 2560

 Google Chart
0