ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษา โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนผู้ป่วย กำลังรักษา 141 case
จำนวนผู้ป่วย รักษาหาย 64 case
จำนวนผู้ป่วย รักษาครบ 357 case
จำนวนผู้ป่วย เสียชีวิต 8 case

สถิติ

สถิติข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ณ TB-CLINIC วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560

ข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคแยกตามผลการรักษา

code ผลการรักษา จำนวน
0 กำลังรักษา [กำลังรักษา] 141
1 รักษาหาย [Cure] 64
2 รักษาครบ [Complete] 357
3 เสียชีวิต [Died] 8
4 ล้มเหลว [Failure] 0
5 ขาดยา [LTF] 0
6 โอนออก [Transfer Out] 17
7 อื่นๆ [Other(ยกเลิก)] 0
8 เปลี่ยนวินิจฉัย [Change Dx/Rx] 68
9 ล้มเหลว+MDR [MDR/RR-TB (ก่อนเดือน 5)] 1
A ดื้อยา Rifam [RR-TB (ยกเลิก)] 0

แยกตามประเภทการขึ้นทะเบียน (กำลังรักษาอยู่)

code ประเภท จำนวน
F F - Treatment After Failure 1
N N - New 135
R R - Relapse 1
TI Ti - Tranfer In 4

แยกตามชนิดวัณโรค (กำลังรักษาอยู่)

ชนิด จำนวน
วัณโรคในปอด 131
วัณโรคนอกปอด 10

แยกตาม CAT (กำลังรักษาอยู่)

CAT NAME จำนวน
Cat 1 New Patient regimen 121
Cat 2 Re-treatment regimen 1
Cat 4 MDR regimen 2
อื่นๆ Other 17

แยกตามกลุ่มบุคคล (กำลังรักษาอยู่)

กลุ่ม จำนวน
ไทย 122
เรือนจำ 19

แยกตามกลุ่มอายุ (กำลังรักษาอยู่)

กลุ่มอายุ จำนวน
15-24 ปี 5
25-34 ปี 8
35-44 ปี 22
45-54 ปี 31
55-64 ปี 30
65>> ปี 45

แยกตามตำบลในเขต (กำลังรักษาอยู่)

รหัส ตำบล จำนวน
361001 ผักปัง 12
361002 กวางโจน 16
361003 หนองคอนไทย 9
361004 บ้านแก้ง 11
361005 กุดยม 5
361006 บ้านเพชร 7
361007 โคกสะอาด 7
361008 หนองตูม 7
361009 โอโล 10
361010 ธาตุทอง 10
361011 บ้านดอน 5
รวม 99

แยกตามตำบลนอกเขต (กำลังรักษาอยู่)

รหัส ตำบล จำนวน
1
191102 มิตรภาพ 1
220106 ท่าช้าง 1
321013 ตาคง 1
321301 บัวเชด 1
330320 คำเนียม 1
360302 ยางหวาย 1
360401 บ้านยาง 1
360402 บ้านหัน 2
360403 บ้านเดื่อ 2
360404 บ้านเป้า 1
360408 หนองข่า 1
360409 หนองโพนงาม 1
360410 บ้านบัว 1
360412 โนนทอง 1
360501 หนองบัวแดง 2
360502 กุดชุมแสง 1
360504 นางแดด 1
360508 คูเมือง 1
361101 บ้านแท่น 1
361102 สามสวน 1
361104 บ้านเต่า 4
361201 ช่องสามหมอ 1
361203 นาหนองทุ่ม 1
361206 หลุบคา 1
361301 คอนสาร 3
361304 ห้วยยาง 1
361306 ดงบัง 1
361307 ทุ่งนาเลา 2
370112 โนนโพธิ์ 1
401613 สงเปือย 1
402203 ซับสมบูรณ์ 1
480806 บ้านข่า 1
รวม 42

แยกตามการวินิจฉัย (กำลังรักษาอยู่)

ICD10 NAME จำนวน
A15 วัณโรคระบบหายใจ ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 2
A150 วัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อ(S+ )วัณโรคปอด อาจมีหรือไม่มีการเพาะเชื้อ 25
A151 วัณโรคปอด เสมหะไม่พบเชื้อ (S- & C+) และยืนยันด้วยผลการเพาะเชื้อเท่านั้น 7
A153 วัณโรคปอด ยืนยันโดยไม่ระบุวิธี 1
A154 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อ 2
A16 วัณโรคระบบหายใจ ไม่ยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 6
A160 วัณโรคปอด เสมหะไม่พบเชื้อ (S- & C not done) ผลการตรวจหาเชื้อและการตรวจชิ้นเนื้อเป็นลบ 82
A161 วัณโรคปอด ไม่มีผลเสมหะ/ไม่ได้ตรวจเสมหะ (S not done) 4
A162 วัณโรคปอด ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A163 วัณโรคต่อมน้ำเหลืองในช่องอก ไม่ระบุการยืนยันด้วยผลการตรวจหาเชื้อหรือการตรวจชิ้นเนื้อ 1
A18 วัณโรคอวัยวะอื่น 1
A182 วัณโรคนอกปอด ต่อมน้ำเหลืองส่วนปลาย 1
A183 วัณโรคนอกปอด ลำไส้ เยื่อบุช่องท้อง 1
A19 1
A190 วัณโรคชนิดแพร่เชื้อกระจายเป็นจุดเล็กๆ 1
A191 Acute miliary tuberculosis of multiple sites 3

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน รายเดือน ปี 2560

 Google Chart

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่เริ่มให้ยา รายเดือน ปี 2560

 Google Chart
0