DashBoard งานจ่ายกลาง : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SUPPLY วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564

รายการใบเบิกทั้งหมด 3,943 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 4 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 735 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 3,204 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

DashBoard งานซักฟอก

รายการใบเบิกทั้งหมด
529 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว
0 รายการ
รับใบเบิกแล้ว
132 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว
393 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

ข้อมูลการส่งผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 36 0 34,534
พฤศจิกายน 34 0 31,345
ธันวาคม 45 0 34,035
มกราคม 29 0 20,937
กุมภาพันธ์ 36 0 25,949
มีนาคม 39 0 26,040
เมษายน 18 0 10,394
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 237 0 183,234

ข้อมูลการรับผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 37 0 30,851
พฤศจิกายน 34 0 28,050
ธันวาคม 41 0 29,807
มกราคม 25 0 17,171
กุมภาพันธ์ 36 0 25,977
มีนาคม 32 0 21,370
เมษายน 18 0 11,691
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 223 0 164,917