DashBoard งานจ่ายกลาง : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SUPPLY วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม 2564

รายการใบเบิกทั้งหมด 5,931 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 0 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 1,128 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 4,802 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

DashBoard งานซักฟอก

รายการใบเบิกทั้งหมด
622 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว
6 รายการ
รับใบเบิกแล้ว
202 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว
404 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

ข้อมูลการส่งผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 36 0 34,534
พฤศจิกายน 34 0 31,345
ธันวาคม 45 0 34,035
มกราคม 29 0 20,937
กุมภาพันธ์ 36 0 25,949
มีนาคม 39 0 26,040
เมษายน 34 0 18,464
พฤษภาคม 31 0 16,114
มิถุนายน 31 0 20,864
กรกฎาคม 16 0 11,625
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 331 0 239,907

ข้อมูลการรับผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 37 0 30,851
พฤศจิกายน 34 0 28,050
ธันวาคม 41 0 29,807
มกราคม 25 0 17,171
กุมภาพันธ์ 36 0 25,977
มีนาคม 32 0 21,370
เมษายน 31 0 19,463
พฤษภาคม 37 0 21,115
มิถุนายน 33 0 24,423
กรกฎาคม 17 0 13,288
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 323 0 231,515