DashBoard งานจ่ายกลาง : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SUPPLY วันพฤหัส ที่ 29 ตุลาคม 2563

รายการใบเบิกทั้งหมด 577 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 4 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 134 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 432 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

DashBoard งานซักฟอก

รายการใบเบิกทั้งหมด
87 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว
3 รายการ
รับใบเบิกแล้ว
21 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว
63 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

ข้อมูลการส่งผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 33 0 31,614
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0
มกราคม 0
กุมภาพันธ์ 0
มีนาคม 0
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 33 0 31,614

ข้อมูลการรับผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 32 0 26,130
พฤศจิกายน 0
ธันวาคม 0
มกราคม 0
กุมภาพันธ์ 0
มีนาคม 0
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 32 0 26,130