DashBoard งานจ่ายกลาง : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SUPPLY วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม 2564

รายการใบเบิกทั้งหมด 2,246 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 0 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 349 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 1,897 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

DashBoard งานซักฟอก

รายการใบเบิกทั้งหมด
348 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว
0 รายการ
รับใบเบิกแล้ว
86 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว
259 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

ข้อมูลการส่งผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 36 0 34,534
พฤศจิกายน 34 0 31,345
ธันวาคม 45 0 34,035
มกราคม 17 0 11,854
กุมภาพันธ์ 0
มีนาคม 0
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 132 0 111,768

ข้อมูลการรับผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 37 0 30,851
พฤศจิกายน 34 0 28,050
ธันวาคม 41 0 29,807
มกราคม 17 0 11,754
กุมภาพันธ์ 0
มีนาคม 0
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 0
กรกฎาคม 0
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 129 0 100,462