Dashboard : ข้อมูลปี 2563 ณ i-SUPPLY วันจันทร์ ที่ 01 มิถุนายน 2563

รายการใบเบิกทั้งหมด 4747 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 2 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 597 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 4147 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ การเบิกของ ข้อมูลปี 2563 ณ i-SUPPLY วันจันทร์ ที่ 01 มิถุนายน 2563

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart