Dashboard : ข้อมูลปี 2563 ณ i-SUPPLY วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

รายการใบเบิกทั้งหมด 4713 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 0 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 587 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 4126 รายการ

สถิติ

กราฟแสดงสถิติ การเบิกของ ข้อมูลปี 2563 ณ i-SUPPLY วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart