DashBoard งานจ่ายกลาง : ข้อมูลปี 2564 ณ i-SUPPLY วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

รายการใบเบิกทั้งหมด 6,789 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว 1 รายการ
รับใบเบิกแล้ว 1,357 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว 5,429 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

DashBoard งานซักฟอก

รายการใบเบิกทั้งหมด
627 รายการ
เพิ่มรายการเบิกแล้ว
10 รายการ
รับใบเบิกแล้ว
202 รายการ
รับของตามใบเบิกแล้ว
404 รายการ

กราฟแสดงจำนวนรายการเบิกของ แยกรายเดือน

 Google Chart

กราฟแสดงรายการเบิกของ แยกตามสถานะ

 Google Chart

ข้อมูลการส่งผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 36 0 34,534
พฤศจิกายน 34 0 31,345
ธันวาคม 45 0 34,035
มกราคม 29 0 20,937
กุมภาพันธ์ 36 0 25,949
มีนาคม 39 0 26,040
เมษายน 34 0 18,464
พฤษภาคม 31 0 16,114
มิถุนายน 31 0 20,864
กรกฎาคม 16 0 11,625
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 331 0 239,907

ข้อมูลการรับผ้าซัก แยกรายเดือน

เดือน ครั้ง ชิ้น น้ำหนัก
ตุลาคม 37 0 30,851
พฤศจิกายน 34 0 28,050
ธันวาคม 41 0 29,807
มกราคม 25 0 17,171
กุมภาพันธ์ 36 0 25,977
มีนาคม 32 0 21,370
เมษายน 31 0 19,463
พฤษภาคม 37 0 21,115
มิถุนายน 33 0 24,423
กรกฎาคม 17 0 13,288
สิงหาคม 0
กันยายน 0
รวม 323 0 231,515