ข้อมูล Home Isolation | อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูล HI แยกหน่วยบริการ จำนวนผู้ป่วยที่กำลัง admit | ภูเขียว ร่วมใจ วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565

# รหัส หน่วยบริการ Home Isolation ชาย หญิง รวม
1 04037 รพ.สต.กวางโจน HI รพ.สต.กวางโจน 0 0 0
2 04037 รพ.สต.กวางโจน CI รพ.สต.กวางโจน (อบต.กวางโจน) 0 0 0
3 04038 รพ.สต.บัวพักเกวียน HI รพ.สต.บัวพักเกวียน 0 0 0
4 04039 รพ.สต.หนองบัวพรม HI รพ.สต.หนองบัวพรม 0 0 0
5 04040 รพ.สต.มูลกระบือ HI รพ.สต.มูลกระบือ 0 0 0
6 04041 รพ.สต.หนองแซง HI รพ.สต.หนองแซง 0 0 0
7 04042 รพ.สต.บ้านลาด HI รพ.สต.บ้านลาด 0 0 0
8 04043 รพ.สต.กุดยม HI รพ.สต.กุดยม 0 0 0
9 04044 รพ.สต.บ้านเพชร HI รพ.สต.บ้านเพชร 0 0 0
10 04045 รพ.สต.ภูดิน HI รพ.สต.ภูดิน 0 0 0
11 04046 รพ.สต.กุดจอก HI รพ.สต.กุดจอก 0 0 0
12 04047 รพ.สต.แดงสว่าง HI รพ.สต.แดงสว่าง 0 0 0
13 04048 รพ.สต.โนนเสลา HI รพ.สต.โนนเสลา 0 0 0
14 04049 รพ.สต.โอโล HI รพ.สต.โอโล 0 0 0
15 04050 รพ.สต.บ้านธาตุ HI รพ.สต.บ้านธาตุ 0 0 0
16 04051 รพ.สต.บ้านดอน HI รพ.สต.บ้านดอน 0 0 0
17 10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ HI ตำบลผักปัง 0 0 0
18 10978 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ HI รพ.ภูเขียว 0 0 0
รวม 0 0 0
จำนวน HI ทั้งหมด 18 แห่ง 200 เตียง
Admit 0 / ว่าง 200 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
CI รพ.สต.กวางโจน (อบต.กวางโจน) 0 เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI ตำบลผักปัง 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.ภูเขียว เตียง
Admit 0 / ว่าง 0 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.กวางโจน 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.กุดจอก 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.กุดยม 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.แดงสว่าง 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.โนนเสลา 50 เตียง
Admit 0 / ว่าง 50 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.บัวพักเกวียน 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.บ้านดอน 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.บ้านธาตุ 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.บ้านเพชร 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.บ้านลาด 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.ภูดิน 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.มูลกระบือ 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.หนองแซง 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.หนองบัวพรม 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0
HI รพ.สต.โอโล 10 เตียง
Admit 0 / ว่าง 10 เตียง [0.00%]
ชาย = 0 หญิง = 0

ข้อมูลสถิติ ณ ภูเขียว ร่วมใจ วันอังคาร ที่ 09 สิงหาคม 2565

Admit ที่ HI ทั้งหมด

2047 ราย | ชาย 796 หญิง 0

Discharge จาก HI ทั้งหมด

2023 ราย | ชาย 792 หญิง 1229

กำลัง Admit ที่ HI

0 ราย | ชาย 0 หญิง 0

ส่ง Admit ที่ HI วันนี้ 0 ราย | ชาย 0 หญิง 0 Discharge จาก HI วันนี้ 0 ราย | ชาย 0 หญิง 0