ประวัติโรงพยาบาล

1. ประวัติและความเป็นมา
โรงพยาบาลภูเขียว เริ่มก่อสร้างตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยคณะกรรมการอำเภอภูเขียว บริจาคที่ดิน 5 ไร่สร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 2 เรือนไม้ ปัจจุบันโรงพยาบาลภูเขียว ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 149 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ 48 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุของกรมราชทัณฑ์

ปี พ.ศ. 2489 : สถานีอนามัยชั้น 2


ปี พ.ศ. 2510 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
ปี พ.ศ. 2519 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง


ปี พ.ศ. 2526 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
ปี พ.ศ. 2539 : โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง
ปี พ.ศ. 2555 : โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด 150 เตียง (M2)
ปัจจุบันมีเตียงให้บริการจริง จำนวน 241 เตียง (มกราคม 2559)

 

2. ที่ตั้ง และ เขตบริการ
2.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต
โรงพยาบาลภูเขียว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัด 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 410 กิโลเมตร (เส้นทางรถยนต์)
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 

2.2 ที่ตั้ง อาณาเขต และประชากรในเขตอำเภอที่ตั้งและการรับส่งต่อ
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ติดต่อกับ อำเภอบ้านแท่น อำเภอคอนสาร และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ดังรูปที่ 1 และมีประชากรทั้งในเขตอำเภอที่ตั้ง และรับการส่งต่อจากอำเภอใกล้เคียง มารับริการที่โรงพยาบาลภูเขียว อย่างต่อเนื่อง