งาน IC

1. SP-IC-01 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (1 ก.พ.66)

1. WI-IC-01.01 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยนอก(หลังจำหน่าย) 02 (1 ก.พ.66)

3. WI-IC-01.03 แนวทางการคัดแยกผู้ป่วย 02 (1 ก.พ.66)

4. WI-IC-01.04 การป้องกันการติดเชื้อใน รพ.ในผู้ป่วย 02(1-02-66)

5. WI-IC-01.05 การจัดรถฉีดยา ทำหัตถการ 02 (1 ก.พ.66)

6. WI-IC-01.06 แนวทางการใส่เครื่องป้องกัน PPE 02 (1 ก.พ.66)

7. WI-IC-01.07 การทำความสะอาดหอผู้ป่วย 02 (1 ก.พ.66)

8. WI-IC-01.08 การจัดการผ้าเปื้อน 02 (1 ก.พ.66)

9. WI-IC-01.09 การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ 02 (1 ก.พ.66)

10. WI-IC-01.10 แนวทางการคัดกรองระบบทางเดินหายใจ 02 (1 ก.พ.66)

11. WI-IC-01.11 การทำความสะอาดผ้าม่าน 02 (1 ก.พ.66)

12. WI-IC-CAUTI 02(1-02-66)

13. WI-IC-01.13 การบริหารจัดการขยะ 02 (1 ก.พ.66)

14. WI-IC-01.14 แนวทางการทำความสะอาดรถนั่ง รถนอน 02 (1 ก.พ.66)

15. WI-IC-01.15 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ 02 (1 ก.พ.66)

16. WI-IC-01.16 แนวทางการจัดการศพ 02 (1 ก.พ.66)

17. WI-IC-01.17 แนวทางการดูแลเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน 03 (1 ก.พ.66)

18. WI-IC-01.18 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เปล 02 (1 ก.พ.66)

19. WI-IC-01.19 แนวทางการ Reprocessing Single use to reuse 02 (1 ก.พ.66)

20. WI-IC-01.20 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยารถ Refer 02 (1 ก.พ.66)

21. WI-IC-01.21 แนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อ Laryngoscope 02 (1 ก.พ.66)

22. WI-IC-01.22 แนวปฏิบัติเพื่อลดการปนเปื้อนในการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ 02(1 ก.พ.66)

23. WI-IC-01.23 HAP Prevention 02 (1 ก.พ.66)

24. WI-IC-01.24 แนวทางการเตรียม-ใช้ น้ำยา Antiseptic 02 (1 ก.พ.66)

25. WI-IC-01.25 การล้างมือ 02(1-02-66)

26. WI-IC-01.26 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในบุคลากร 04 (27 มี.ค.66)

27. WI-IC-01.27 แนวทางการทำความสะอาดห้องแยกโรคหลังจำหน่าย 02 (1 ก.พ.66)

28. WI-IC-01.28 เฝ้าระวังการติดเชื้อ

A คู่มือปฏิบัติ IC_2560 – Copy

B คู่มือวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล

C แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าcovid19

D. แนวทางปฏิบัติ การจัดการโรคติดต่อในบุคลากร

เกณฑ์การวินิจฉัยการติดเชื้่อในโรงพยาบาล

Spread the love