งาน IC

1. SP-IC-01 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน รพ. (1 ต.ค.62)

1. WI-IC-01.01 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยนอก(หลังจำหน่าย) (1 ต.ค.62)

2. WI-IC-01.02 การเฝ้าระวังการติดเชื้อในผู้ป่วยใน (1 ต.ค.62)

3. WI-IC-01.03 แนวทางการแยกผู้ป่วย (1 ต.ค.62)

4. WI-IC-01.04 การป้องกันการติดเชื้อใน รพ.ในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ(1 ต.ค.62)

5. WI-IC-01.05 การจัดทำรถฉีดยาพยาบาล (1 ต.ค.62)

6. WI-IC-01.06 แนวทางการใส่เครื่องป้องกัน PPE (1 ต.ค.62)

7. WI-IC-01.07 การทำความสะอาดหอผู้ป่วย (1 ต.ค.62)

8. WI-IC-01.08 การจัดการผ้าเปื้อน (1 ต.ค.62)

9. WI-IC-01.09 การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ (1 ต.ค.62)

10. WI-IC-01.10 แนวทางการคัดกรองระบบทางเดินหายใจ(1 ต.ค.62)

11. WI-IC-01.11 การทำความสะอาดผ้าม่าน (1 ต.ค.62)

12. WI-IC-01.12 การสอบสวนการติดเชื้อในโรงพยาบาล (1 ต.ค.62)

13. WI-IC-01.13 การบริหารจัดการขยะ (1 ต.ค.62)

14. WI-IC-01.14 แนวทางการทำความสะอาดรถนั่ง รถนอน (1 ต.ค.62)

15. WI-IC-01.15 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ ทางเดินหายใจขณะผ่าตัด (1 ต.ค.62)

16. WI-IC-01.16 แนวทางการจัดการศพ (1 ต.ค.62)

17. WI-IC-01.17 แนวทางการดูแลเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยขณะปฏิบัติงาน (1 ต.ค.62)

18. WI-IC-01.18 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เปล (1 ต.ค.62)

19. WI-IC-01.19 แนวทางการ Reprocessing Single use to reuse (1 ต.ค.62)

20. WI-IC-01.20 แนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยารถ Refer (1 ต.ค.62)

21. WI-IC-01.21 แนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อ Laryngoscope (1 ต.ค.62)

22. WI-IC-01.22 แนวปฏิบัติเพื่อลดการปนเปื้อนในการเจาะเลือดเพื่อส่งเพาะเชื้อ (1 ต.ค.62)

23. WI-IC-01.23 HAP Prevention (1 ต.ค.62)

24. WI-IC-01.24 แนวทางการเตรียม-ใช้ น้ำยา Antiseptic (1 ต.ค.62)

25. WI-IC-01.25 การล้างมือ(1 ต.ค.62)

26. WI-IC-01.26 แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ HIV ในบุคลากร (1 ต.ค.62)

A คู่มือปฏิบัติ IC_2560 – Copy

B คู่มือวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล

C แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าcovid19

D. แนวทางปฏิบัติ การจัดการโรคติดต่อในบุคลากร

Spread the love