แบบฟอร์ม ต่างๆ

หมวดงานบุคลากร

หมวดงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • แบบฟอร์มการขอใช้บริการสารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ใหม่) : PDF
  • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ : PDF
  • แบบฟอร์มขอใช้บริการ เพิ่ม-แก้ไข ระบบรายงาน HOSxP : PDF
  • แบบฟอร์มข้อแก้ไขข้อมูลโปรแกรม HOSxP / Backoffice : PDF

Spread the love