ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรดเป็นด่างและก๊าซในเลือด พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประกวดราคาเช่าเครื่อ

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ยกเลิกประกาศ ประกวดร

Read more