รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการวิเคราะห์ผล

Read more

สรุปผลการดำเนินงาน การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการและด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)

สรุปผลการดำเนินงานกา

Read more