ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภท สิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บันทึกขออนุมัติเผ

Read more