ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ปี2560

 1. ปก
 2. คำนำ-สารบัญ
 3. ข้อมูลทั่วไป
 4. วิสัยทัศน์พันธกิจ
 5. แผนผังยุทธศาสตร์
 6. กรอบแผนยุทธ์ศาสตร์
 7. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 8. ยุทธศาสตร์ที่1
 9. ยุทธศาสตร์ที่2
 10. ยุทธศาสตร์ที่3
 11. ยุทธศาสตร์ที่4
 12. ยุทธศาสตร์ที่5
 13. ยุทธศาสตร์ที่6

ปี2561

 1. ปก
 2. คำนำ-สารบัญ
 3. ข้อมูลทั่วไป
 4. การวิเคราะห์องค์กร
 5. วิสัยทัศน์พันธกิจ
 6. แผนผังยุทธศาสตร์
 7. กรอบแผนยุทธ์ศาสตร์
 8. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 9. ยุทธศาสตร์ที่1
 10. ยุทธศาสตร์ที่2
 11. ยุทธศาสตร์ที่3

ปี2563-2564

 1. ปก
 2. คำนำ-สารบัญ
 3. ข้อมูลทั่วไป
 4. การวิเคราะห์องค์กร
 5. วิสัยทัศน์พันธกิจ
 6. แผนผังยุทธศาสตร์
 7. กรอบแผนยุทธ์ศาสตร์
 8. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
 9. ยุทธศาสตร์ที่1
 10. ยุทธศาสตร์ที่2
 11. ยุทธศาสตร์ที่3