เอกสารเผยแพร่

  1. นำเสนอแผน คน เงิน RDU ภูเขียว
  2. นำเสนอข้อมูลทั่วไปรพ.เตียงบริการ
  3. นำเสนอServicePlan M1 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 62
  4. นำเสนอวิกฤการเงิน ระดับ7 เขต9 รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
  5. นำเสนอวิกฤการเงิน ระดับ7 สธ. รพ.ภูเขียวเฉลิทพระเกียรติ
  6. นำเสนอนโยบาย สธ. และรพ. ปี62
  7. นำเสนอผลงาน KPI  แนวทาง ActionP62