ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน   

 1. คลินิกNCDและคลินิกวัณโรค       [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 2. คลินิก COPD                                [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 3. อายุรกรรม (รวม)                           [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 4. ศัลยกรรม (รวม)                            [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 5. ศัลยกรรม (มะเร็ง)                         [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 6. กุมารเวชกรรม                               [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 7. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ                [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 8. สูตินรีเวชกรรม                               [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 9. จักษุ                                               [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 10. หู คอ จมูก                                     [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 11. วิสัญญี                                           [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 12. ผู้ป่วยนอก                                     [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 13. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน                      [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 14. สุขภาพจิต และ จิตเวช                  [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 15. ยาเสพติด                                       [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 16. คลินิกหมอครอบครัว                      [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 17. แพทย์แผนไทย                             [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 18. งานEOCและควบคุมโรค               [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 19. อนามัยสิ่งแวดล้อม                        [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 20. งานเอดส์                                        [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 21. งานสุขศึกษา                                  [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 22. เวชศาสตร์ฟื้นฟู                              [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 23. เทคนิคการแพทย์                          [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 24. รังสีวิทยา                                        [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 25. ทันตกรรม                                       [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 26. เภสัชกรรม                                      [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 27. งานการจัดการ                               [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 28. งานการเจ้าหน้าที่                          [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 29. ศูนย์ข้อมูลและIT                          [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 30. งานประกันสุขภาพ                        [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 31. งานเวชระเบียน                             [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 32. งานโภชนศาสตร์                          [แบบบันทึก]ผลงาน [2561][2562][2563]
 33. ห้องผ่าตัด                                     [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 34. งานควบคุมการติดเชื้อ                  [แบบบันทึก]ผลงาน [2561] [2562][2563]
 35. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ                      [แบบบันทึก]ผลงาน [2561][2562][2563]
 36. งานบริหารจัดการความเสี่ยง        [แบบบันทึก]ผลงาน [2561][2562][2563]
 37. งานพัสดุ                                       [แบบบันทึก]ผลงาน [2561][2562][2563]
 38. งานแผนงาน                                 [แบบบันทึก]ผลงาน [2561][2562][2563]

*หมายเหตุ* : หากท่านพบปัญหา หรือสอบถามข้อสงสัยการใช้งาน สามารถแจ้งผู้รับผิดชอบ
ได้ที่งานแผนงาน เบอร์โทรติดต่อภายใน 102 ,E-mail : genneral_james@hotmail.com