ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

  1. KPI MOPH ปี 2557
  2. KPI tem สธ.2560
  3. KPI service plan 18 สาขา ปี 60
  4. KPI tem สธ.2561
  5. KPI tem service plan 61
  6. KPI tem สธ.2562
  7. THIP รพ.ภูเขียว (118 ข้อ)
  8. KPI QOF 2562