แผนปฏิบัติการ/โครงการ

กำหนดราคากล่างใช้จ่ายโครงการ สสจ.ชย.62

แบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินโครงการ

แบบสรุปผลการดำเนินการโครงการ

กลุ่มงานการแพทย์                                                  [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                              [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61]  [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                                      [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานทันตกรรม                                                  [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61]  [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค              [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานโภชนศาสตร์                                              [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานรังสีวิทยา                                                    [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61][แบบติดตามผล]

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู                                            [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ฯ                      [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61][แบบติดตามผล]

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม                [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานการพยาบาล                                              [แผนปฏิบัติการ64] [โครงการ61] [แบบติดตามผล]

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ                                 [แผนปฏิบัติการ64]  [โครงการ61][แบบติดตามผล]

รายงานผลการติดตามแผนงานโครงการ                                                        [2561] [2562] [2563]

แผนปฎิบัติการระดับหน่วยงาน                                                                        [2561] [2562][2563]

โครงการระดับหน่วยงาน                                                                                  [2561] [2562]