แผนพัฒนาบุคลากร

แผนพัฒนาบุคลากรระดับโรงพยาบาล  ปี [2561] [2562] [2563]


หน่วยงาน

 1. คลินิกNCDและคลินิกวัณโรค      [แผนพัฒนาบุคลากร]
 2. คลินิก COPD                               [แผนพัฒนาบุคลากร]
 3. อายุรกรรม (รวม)                          [แผนพัฒนาบุคลากร]
 4. ศัลยกรรม (รวม)                           [แผนพัฒนาบุคลากร]
 5. ศัลยกรรม (มะเร็ง)                        [แผนพัฒนาบุคลากร]
 6. กุมารเวชกรรม                               [แผนพัฒนาบุคลากร]
 7. ศัลยกรรมกระดูกและข้อ               [แผนพัฒนาบุคลากร]
 8. สูตินรีเวชกรรม                              [แผนพัฒนาบุคลากร]
 9. จักษุ                                              [แผนพัฒนาบุคลากร]
 10. หู คอ จมูก                                     [แผนพัฒนาบุคลากร]
 11. วิสัญญี                                          [แผนพัฒนาบุคลากร]
 12. ผู้ป่วยนอก                                     [แผนพัฒนาบุคลากร]
 13. อุบัติเหตุและฉุกเฉิน                     [แผนพัฒนาบุคลากร]
 14. สุขภาพจิต และ จิตเวช                [แผนพัฒนาบุคลากร]
 15. ยาเสพติด                                     [แผนพัฒนาบุคลากร]
 16. คลินิกหมอครอบครัว                    [แผนพัฒนาบุคลากร]
 17. แพทย์แผนไทย                            [แผนพัฒนาบุคลากร]
 18. งานEOCและควบคุมโรค             [แผนพัฒนาบุคลากร]
 19. อนามัยสิ่งแวดล้อม                       [แผนพัฒนาบุคลากร]
 20. งานเอดส์                                      [แผนพัฒนาบุคลากร]
 21. งานสุขศึกษา                                [แผนพัฒนาบุคลากร]
 22. เวชศาสตร์ฟื้นฟู                            [แผนพัฒนาบุคลากร]
 23. เทคนิคการแพทย์                         [แผนพัฒนาบุคลากร]
 24. รังสีวิทยา                                      [แผนพัฒนาบุคลากร]
 25. ทันตกรรม                                     [แผนพัฒนาบุคลากร]
 26. เภสัชกรรม                                    [แผนพัฒนาบุคลากร]
 27. งานการจัดการ                              [แผนพัฒนาบุคลากร]
 28. งานการเจ้าหน้าที่                         [แผนพัฒนาบุคลากร]
 29. ศูนย์ข้อมูลและIT                         [แผนพัฒนาบุคลากร]
 30. งานประกันสุขภาพ                       [แผนพัฒนาบุคลากร]
 31. งานเวชระเบียน                             [แผนพัฒนาบุคลากร]
 32. งานโภชนศาสตร์                          [แผนพัฒนาบุคลากร]
 33. ห้องผ่าตัด                                     [แผนพัฒนาบุคลากร]
 34. งานควบคุมการติดเชื้อ                 [แผนพัฒนาบุคลากร]
 35. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ                      [แผนพัฒนาบุคลากร]
 36. งานบริหารจัดการความเสี่ยง        [แผนพัฒนาบุคลากร]
 37. งานพัสดุ                                       [แผนพัฒนาบุคลากร]
 38. งานแผนงาน                                 [แผนพัฒนาบุคลากร]