แผนพัฒนาระบบบริการ

1. Service Plan ระดับเขต และกระทรวง

2. Service Plan โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
[ปี 2560] [ปี 2561-2565]