ข้อมุลสนับสนุนบริการที่สำคัญ

1.ข้อมูลทั่วไป

2.ข้อมูลบุคลากร

3.ข้อมูลศักยภาพบริการ และจำนวนเตียง IPD

4.ข้อมูลผู้รับบริการ

5.อัตราการครองเตียง

6. CMI

7. ข้อมูลพื้นฐาน รพ.สังกัด สป.

  • ปี [2559] [2560] [2561]