ข้อมุลสนับสนุนบริการที่สำคัญ

1.ข้อมูลทั่วไป

2.ข้อมูลบุคลากร

3.ข้อมูลศักยภาพบริการ และจำนวนเตียง IPD

4.ข้อมูลผู้รับบริการ

  • 4.1จำนวนผู้รับบริการ OPD
  • 4.2 จำนวนผู้รับบริการ IPD
  • 4.3 จำนวนผู้ป่วย OPD 10 อันดับโรค
  • 4.4 จำนวนผู้ป่วย IPD 10 อันดับโรค
  • 4.5 จำนวนผู้ป่วย IPD Refer Out 10 อันดับโรค
  • 4.6 จำนวนผู้ป่วย OPD Refer Out 10 อันดับโรค
  • 4.7 จำนวนผู้ป่วย IPD Refer IN 10 อันดับโรค
  • 4.8 จำนวนผู้ป่วย OPD Refer IN 10 อันดับโรค

5.อัตราการครองเตียง

6. CMI

7. ข้อมูลพื้นฐาน รพ.สังกัด สป.

  • ปี [2559] [2560] [2561]