ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ รพ.

ตัวชี้วัด ปี 2561 [ผลงาน KPI]
ตัวชี้วัด ปี 2562 [ผลงาน KPI]