ตัวชี้วัดระดับองค์กร   

ตัวชี้วัด ปี 2561  [ผลงาน KPI]
ตัวชี้วัด ปี 2562 [ผลงาน KPI]