แผนครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุ

1.สำนักงานการจัดการ                                 [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
2.งานพัสดุ                                                   [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
3.งานธุรการ                                                 [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
4.งานการเงินและบัญชี                               [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
5.งานการเจ้าหน้าที่                                     [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
6.งานบริหารยานพาหนะ                              [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
7.งานก่อสร้างและการซ่อมบำรุง                 [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
8.งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ                    [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
9.งานสนาม                                                 [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
10.งานอาคารสถานที่                                  [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
11.งานแผนงานและยุทธศาสตร์ฯ                [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
12.งานประชาศูนย์คุณภาพฯ                       [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
13.งานเวชสถิติและงานข้อมูล                     [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
14.งานประกันสุขภาพ                                  [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
15.สำนักงานผู้อำนวยการ                            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
16.งานซักฟอก                                             [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
17.งาควบคุมการติดเชื้อ/จ่ายกลาง             [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
18.งานบริหารเวชภัณฑ์/ผลิตยา                 [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
19.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยใน                [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
20.งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
21.งานบริหารวัสดุการแพทย์                       [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
22.งานคุ้มครองผู้บริโภค                             [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
23.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                     [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
24.กลุ่มงานรังสีวิทยา                                  [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
25.กลุ่มงานโภชนศาสตร์                             [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
26.กลุ่มงานการแพทย์                                 [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
27.กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู                            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
28.สำนักงานการพยาบาล                           [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
29.งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด/ผ่าตัดกระดูก [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
30.งานวิสัญญีพยาบาล                                [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
31.งานการพยาบาลผู้คลอด                         [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
32.OPD-งานผู้ป่วยนอก                               [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
33.PCCโรงพยาบาลภูเขียว                          [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
34.OPD-คลินิกอายุรกรรม                            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
35.OPD-คลินิกจักษุวิทยา                            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
36.OPD-คลินิก โสต สอ นาสิก                    [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
37.งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฯ            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
38.หอผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรม                         [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
39.หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม                           [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
40.หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย                          [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
41.หอผู้ป่วยอายุรกรรม หญิง                         [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
42.หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย                            [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
43.หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงและเด็ก             [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
44.หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ และพิเศษทั่วไป      [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
45.หอผู้ป่วยศัลยกรรม กระดูกและข้อ           [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
46.หน่วยเคมีบำบัด                                        [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
47.งานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก                      [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
48.กลุ่มงานทันตกรรม                                   [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
49.กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ                  [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
50.การแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)                  [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]
51.งานส่งเสริม/ป้องกันโรค(ตึกหลวงตา)     [แผนครุภัณฑ์][แผนวัสดุสำนักงาน][แผนวัสดุการแพทย์]