ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข “ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560”

บันทึกขออนุมัติเผยแพ

Read more