งานแผนงานและยุทธศาสตร์ฯ

1.ปก

2.คำนำ-สารบัญ

3.ข้อมูลทั่วไป  edit 7-2-59

4.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ รพ.ภูเขียว ปี 2559

5.แผนผังทธศาสตร์ 17-2-59

6.กรอบแผนยุทธ์ศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียว(ฉบับย่อ)31-10-59

7.ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ทบทวน 58)15-9-59

8.ยุทธศาสตร์ที่ 2 (ทบทวน 58) 31-10-59

9.ยุทธศาสตร์ที่ 3 (ทบทวน 58)31-10-59

10.ยุทธศาสตร์ที่ 4 (ทบทวน 58)1-11-59

11.ยุทธศาสตร์ที่ 5 (ทบทวน 58) 1-11-59

12.ยุทธศาสตร์ที่ 6 (ทบทวน 58) 1-11-59

Spread the love