การลดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยา

เจ้าของผลงาน : จันทร์ธิมา เพียรธรรม ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก) โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

บทคัดย่อ
ความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) เป็นความคลาดเคลื่อนในกระบวนการก่อนการจ่ายยา ได้แก่ การพิมพ์ฉลากยา การจัดยา เป็นต้น หากเกิดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยาสูงยิ่งมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยาได้สูง หากสามารถป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาได้ผู้ป่วยจะมีความปลอดภัยจากการใช้ยา และลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ป้องกันได้

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาอุบัติการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยา (pre-dispensing error) และหาแนวทางการแก้ไข ป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนกระบวนการก่อนการจ่ายยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโอโล อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

อ่านเพิ่มเติม

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว