ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รายการงบลงทุน

เรื่องครุภัณฑ์ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Dowmload

Spread the love

เบญญดา ศิริวัลลภ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว