แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือง

บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ ฟอร์มขอเผยแพร่
ข้อสั่งการ แนวปฏิบัติการยืมพัสดุงรูป แนวปฏิบัติการยืมพัสดุสิ้นเปลือง
ใบยืม พัสดุคงรูป ใบยืม พัสดุสิ้นเปลือง

Spread the love