ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ รถนั่งคนพิการชนิดพับได้ แบบปรับไม่ได้ จำนวน 180 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุก

Read more