สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566

1. ขออนุมัติ ประกาศในเวปไซต์หน่วยงาน  –> 

2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์  –>  

3. สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา (ราคาที่เสนอ) ผู้ได้รับราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (ราคาที่ตกลง) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่-วันที่ของสัญญา
1 วัสดุสำนักงาน 78,186.- 78,186.- เฉพาะเจาะจง หจก. ป.ทองคำภูเขียว (78,186.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (78,186.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม 026/2567-01/12/2566
2 วัสดุสำนักงาน  2,400.-  2,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,400.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,400.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  026/2567-01/12/2566
3 วัสดุสำนักงาน  26,000.-  26,000.- เฉพาะเจาะจง หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย (26,000.-) หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย (26,000.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  030/2567-04/12/2566
4 วัสดุสำนักงาน  16,000.-  16,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ภาสิน (16,000.-) หจก. ภาสิน (16,000.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  031/2567-05/12/2566
5 วัสดุงานบ้านงานครัว  4,815.-  4,815.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท วอเทค จำกัด (4,815.-)  บริษัท วอเทค จำกัด (4,815.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  024/2567-30/11/2566
6 วัสดุงานบ้านงานครัว  1,920.-  1,920.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,920.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,920.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  027/2567-01/12/2566
7 วัสดุงานบ้านงานครัว  5,260.-  5,260.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,260.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,260.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม 027/2567-01/12/2566
8 วัสดุงานบ้านงานครัว  2,980.-  2,980.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,980.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,980.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม 027/2567-01/12/2566
9 วัสดุงานบ้านงานครัว  107,000.-  107,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (107,000.-)  หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (107,000.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  028/2567-01/12/2566
10 วัสดุงานบ้านงานครัว  10,000.-  10,000.- เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี.พี. ซัพพลายส์ (10,000.-)  ร้าน พี.พี. ซัพพลายส์ (10,000.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  029/2567-04/12/2566
11 วัสดุงานบ้านงานครัว  13,360.-  13,360.- เฉพาะเจาะจง  ร้าน พาวเวอร์ เมดิคอล (13,360.-)  ร้าน พาวเวอร์ เมดิคอล (13,360.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  032/2567-08/12/2566
12 วัสดุงานบ้านงานครัว  18,190.-  18,190.- เฉพาะเจาะจง  หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (18,190.-)  หจก.กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (18,190.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  033/2567-08/12/2566

 

Spread the love