สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

1. ขออนุมัติ ประกาศในเวปไซต์หน่วยงาน  –> 

2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์  –>  

3. สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง   –>  

Spread the love