ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 26 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เสื่อมสภาพไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมา ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับบริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 303,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการวิเคราะห์ผล

Read more

สรุปผลการดำเนินงาน การร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการและด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561)

สรุปผลการดำเนินงานกา

Read more