ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า สำหรับให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง ยกเลิกประกาศผ

Read more

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ เครื่อง ช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่

ประกาศและเอกสารประกว

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ช้ก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรง พยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ จำนวน ๕ เครื่อง

ร่างประกาศพร้อมร่างเ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอร

Read more

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบร

Read more