ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรดเป็นด่างและก๊าซในเลือด พร้อมน้ำยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประกวดราคาเช่าเครื่อ

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าสำหรับให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

ยกเลิกประกาศ ประกวดร

Read more

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

บันทึกขออนุมัติ ฟอร์

Read more

ยกเลิกประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้า สำหรับให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง ยกเลิกประกาศผ

Read more