ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for injection 100 IU/ ml. in 10 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Isophane Insulin Human 70% + Soluble Insulin Human 30% Suspension for injection 100 IU/ ml. in 10 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

Spread the love