รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน / วัสดุงานบ้านงานครัวกลุ่มงานพัสดุ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>>> MEMO April 65

ตารางแสดงรายละเอียด

>>  Table April 65

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศในหน่วยงาน

>>> Form April 65

Spread the love