แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ(กลุ่มงานโภชนศาสตร์)

ตามที่ โรงพยาบาลภูเขียว ได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลภูเขียว ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2559 นั้น

โรงพยาบาลภูเขียว ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ตามเอกสารแนบท้าย

Download เอกสาร

Spread the love