สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566

1. ขออนุมัติ ประกาศในเวปไซต์หน่วยงาน  –> 

2. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์  –>  

3. สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566  โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา (ราคาที่เสนอ) ผู้ได้รับราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (ราคาที่ตกลง) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่-วันที่ของสัญญา
1  วัสดุงานบ้านงานครัว 1,440.- 1,440.- เฉพาะเจาะจง หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,440.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (1,440.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  092/2566-28/09/2566
2  วัสดุงานบ้านงานครัว  83,023.44  83,023.44  เฉพาะเจาะจง หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (83,023.44)  หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (83,023.44) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  093/2566-28/09/2566
 3  วัสดุงานบ้านงานครัว 4,400.- 4,400.- เฉพาะเจาะจง หจก. ป.ทองคำภูเขียว (4,400.-) หจก. ป.ทองคำภูเขียว (4,400.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  092/2566-28/09/2566
 4  วัสดุงานบ้านงานครัว  5,692.-  5,692.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,692.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (5,692.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  092/2566-28/09/2566
 5  วัสดุงานบ้านงานครัว  10,090.-  10,090.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (10,090.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (10,090.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  092/2566-28/09/2566
 6  วัสดุงานบ้านงานครัว  22,800.-  22,800.- เฉพาะเจาะจง  พาวเวอร์เมดิคอล (22,800.-)  พาวเวอร์เมดิคอล (22,800.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  093/2566-02/10/2566
 7  วัสดุงานบ้านงานครัว  1,593.-  1,593.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (1,593.-)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (1,593.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  091/2566-28/09/2566
 8  วัสดุงานบ้านงานครัว  62,400.-  62,400.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (62,400.-)  บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (62,400.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  004/2567-02/10/2566
 9  วัสดุงานบ้านงานครัว  5,821.25  5,821.25 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (5,821.25)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (5,821.25) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  006/2567-03/10/2566
 10  วัสดุงานบ้านงานครัว  14,124.-  14,124.- เฉพาะเจาะจง  หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (14,124.-)   หจก. กิตติเชษฐ์ เอสพีอาร์ (14,124.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  007/2567-06/10/2566
 11  วัสดุงานบ้านงานครัว  3,690.50  3,690.50 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 3,690.50)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 3,690.50) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  009/2567-16/10/2566
 12  วัสดุงานบ้านงานครัว  45,600.-  45,600.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (45,600.-)  บริษัท ฮอสพ์เมทพลัส จำกัด (45,600.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  011/2567-03/10/2566
 13  วัสดุงานบ้านงานครัว  20,000.-  20,000.- เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี.พี.ซัพพลายส์ (20,000.-)  ร้าน พี.พี.ซัพพลายส์ (20,000.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  014/2567-18/10/2566
 14  วัสดุสำนักงาน  53,500.-  53,500.- เฉพาะเจาะจง  โรงพิมพ์เทพอักษร (53,500.-)   โรงพิมพ์เทพอักษร (53,500.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  090/2566-28/09/2566
 15  วัสดุสำนักงาน  11,670.-  11,670.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (500.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (500.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  091/2566-28/09/2566
 16  วัสดุสำนักงาน  33,928.25  33,928.25 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 33,928.25)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 33,928.25) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  001/2567-02/10/2566
 17  วัสดุสำนักงาน  80,000.-  80,000.- เฉพาะเจาะจง  หจก. คอสโม ซายน์ (80,000.-)  หจก. คอสโม ซายน์ (80,000.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  002/2567-02/10/2566
 18  วัสดุสำนักงาน  9,919.-  9,919.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 9,919.-)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 9,919.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  005/2567-03/10/2566
 19  วัสดุสำนักงาน  52,408.75  52,408.75 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 52,408.75)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 52,408.75) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  008/2567-16/10/2566
 20  วัสดุสำนักงาน  8,400.-  8,400.- เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 8,400.-)  บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด ( 8,400.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  008/2567-16/10/2566
 21  วัสดุสำนักงาน  2,900.-  2,900.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,900.-)  หจก. ป.ทองคำภูเขียว (2,900.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  010/2567-16/10/2566
 22  วัสดุสำนักงาน  5,500.-  5,500.- เฉพาะเจาะจง  หจก. ภาสิน (5,500.-)  หจก. ภาสิน (5,500.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  012/2567-18/10/2566
 23  วัสดุสำนักงาน  52,800.-  52,800.- เฉพาะเจาะจง  หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย (52,800.-)  หจก. นอร์ทอีส เมดิคอล ซัพพลาย (52,800.-) ถูกต้องตามข้อตกลงและราคาเหมาะสม  013/2567-18/10/2566

 

Spread the love