วัสดุสำนักงาน / วัสดุงานบ้านงานครัวกลุ่มงานพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

>>> Nov 64 Memo

ตารางแสดงรายละเอียด

>>  Nov 64 Table

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศในหน่วยงาน

>>> Nov 64 Form

Spread the love