รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการรับสมัครทันตแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2562 รับสมัครภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 โดยให้โรงพยาบาลที่ได้รับจัดสรรโควตา ดำเนินการคัดเลือกทันตแพทย์ที่สมัครรับต้นสังกัด นั้นโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หลักสูตรฝึกอบรม   ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2562   download เอกสาร

Spread the love