ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium Br + Fenoterol HBr MDI ๐.๐๒ mg + ๐.๐๕ mg/dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107336804
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Ipratropium Br + Fenoterol HBr MDI ๐.๐๒ mg + ๐.๐๕ mg/dose
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  ฮีลลอล  ฟาร์มาซูติคอล  จำกัด
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 722,250- (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน  2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ

 

Spread the love