ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เลขที่โครงการ 61107332624
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Sodium chloride ๐.๙% Injection in ๑๐๐ ml
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท  วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำนวน
ราคาที่เสนอ (ราคาต่ำสุด) 1,147,500- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 20  พฤศจิกายน  2561
ไฟล์แนบ ประกาศผู้ชนะ