ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol + Fluticasone accuhaler (๕๐ mcg + ๒๕๐ mcg)/dose ๖๐ doses ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61117404811
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol + Fluticasone accuhaler (๕๐ mcg + ๒๕๐ mcg)/dose ๖๐ doses
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 1,386,720.00 .- (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ  Drug

 

Spread the love