ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase ๕๐ mg powder for injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

เรื่อง ประกวดราคา
เลขที่โครงการ 61117405785
ชื่อโครงการ ซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase ๕๐ mg powder for injection
วิธีดำเนินการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวน 1  รายการ
ราคากลาง 625,950.00 .- (หกแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 29  พฤศจิกายน 2561
ไฟล์แนบ  Drug

 

Spread the love