ประกากาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

  1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมเครื่องอัดอากาศ  จำนวน 1 เครื่อง

ราละเอียดตามไฟลแนบ

1.ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์

Spread the love